Actuele projecten 2017
8 mei 2017
Toon alles

Actuele projecten 2016

Projecten die momenteel in een afrondende fase zijn:

 1. Ontwikkeling Loesbleik Roermond.
  Het plan voor de realisering van een hotel en 30 woonappartementen aan de Loesbleik te Roermond in opdracht van Victor Adams Beleggingen BV zal in februari 2016 ter visie komen.
  Het ontwerpbesluit voor de realisering van een hotel met 56 kamers en 30 woonappartementen  aan de Loesbliek heeft vanaf 10 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.Het definitief ontwerp van het verkleind hotel  met de woonappartementen en een parkeerkelder is ontworpen door Engelman Architecten. In de opgestelde ruimtelijke onderbouwing is het project gemotiveerd met een groot aantal deelonderzoeken om de afwijking met het bestemmingsplan te verantwoorden.Door individuele bewoners uit de omgeving, de Stichting Ruimte en de Koninklijke Horeca Nederland  afdeling Roermond zijn zienswijzen ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond zal een standpuntbepaling  doen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen.

  LoesbleikValies impressie 2016

  Impressietekening Hotel Loesbleik Engelman Architecten

  Op 24 mei 2016 heeft het college van Burgemeester  en Wethouders  van Roermond de omgevingsvergunning verleend voor het project aan de Loesbleik.  Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een nota van zienswijzen opgesteld waarin het gemeentelijke  standpunt is opgenomen.  De indiende zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning.

  Bij de omgevingsvergunning is de voorwaarde gesteld dat de bomenrij langs de Roer gehandhaafd dient te blijven. Aan de hand van twee bomen effect analyses is gebleken  dat de bomen behouden kunnen blijven, mits deze vakkundig gesnoeid worden.

  Tegen de verleende omgevingsvergunning kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank Limburg. Door een aantal bewoners uit de omgeving is beroep ingesteld bij de rechtbank Limburg tegen de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond van 24 mei 2016.

  Op 13 september 2016 is een verzoek om een voorlopige voorziening behandeld bij de rechtbank Limburg voor het bouwen van het hotel en voor het snoeien van de platanen.

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft per uitspraak van 20 september 2016 de verzoeken van omwonenden om de bouw van een hotel met appartementen aan de Loesbleik in Roermond uit te stellen, afgewezen.

  Omwonenden wilden voorkomen dat gestart zou worden met de bouw en met snoeiwerkzaamheden aan zeven platanen langs de Roer.

  Het hotel en de appartementen.
  De voorzieningenrechter vindt dat voldoende is onderzocht wat de consequenties van het bouwproject zijn voor de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft goed onderbouwd waarom een afwijking van het bestemmingsplan overeenstemt met een goede ruimtelijke ordening.

  De platanen.
  De voorzieningenrechter begrijpt dat de omwonenden het behoud van de platanen langs de Roer belangrijk vinden. Duidelijk is ook dat het uiterlijk, de uitstraling en de schaduwwerking van de bomen door het intensief snoeien anders zullen worden. Uit onderzoek blijkt echter dat de kans minimaal is dat de bomen het snoeien niet zullen overleven. De vergunning om de bomen te snoeien mocht dan ook verleend worden.

  De bouw van het hotel Loesbleik mag door de uitspraak starten. De bouw van het project is in november 2016 gestart met de grondwerkzaamheden. De stalen damwanden zijn inmiddels geplaatst om straks de parkeerkelder onder het complex te kunnen realiseren. De oplevering van het complex zal in 2018 plaatsvinden.

  De beroepschriften van een aantal omwonenden zijn door de rechtbank Roermond behandeld op een zitting in maart. De uitspraak volgt binnenkort.

 1. Airplane project Maastricht-Aachen Airport (MAA).
  Dit plan van ondernemer dhr. Paul Wijers uit Schimmert betreft een bestemmingsplanwijziging voor het plaatsen van een vliegtuig dat in gebruik genomen gaat worden als een exclusief hotel in de gemeente Beek. Het plan bevindt zich in de vooroverlegfase. Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van de gemeente  Beek op 29 september 2016  vastgesteld. Voor het vliegtuighotel kan nu een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 1. Ruimtelijke onderbouwing perceel Veestraat 12 te Linne.
  In opdracht van garagebedrijf Mulders, Industrieweg 2, 6067 AP te Linne is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de vestiging van een garagebedrijf op het achterste deel van het perceel Veestraat 12, sectie E. nr. 3194 te Linne. John Wolters Architektuur te Maasbracht heeft het ontwerp opgesteld. Aeres Milieu BV te Roermond was verantwoordelijk voor de deelonderzoeken bodem en geluid. Ons bureau heeft het ruimtelijke traject verzorgd. De omgevingsvergunning is verleend op 26 april 2016.
  voorpagina RO MuldersSituering Veestraat 12
 1. Realisering tijdelijke seizoensgebonden horecavoorziening aan de Oolderplas te Herten.
  Oolderhof Vastgoed BV is voornemens een nieuwe horecavoorziening te realiseren aan de waterkant van de Oolderplas. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
  De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 11 februari 2016.De initiatiefnemer heeft  de gemeente Roermond verzocht een project met een tijdelijke seizoensgebonden daghoreca (april t/m september) te mogen realiseren aan de Oolderplas, ter plaatse van de bestaande gastensteiger van “De Oolderhof”, achter de kade-dijk aan de Broekstraat te Herten. De nieuwe horecavoorziening onder de naam “Pancakes & More”  vormt een nieuwe trekker voor zowel water- en landrecreanten in het Maasplassengebied als omwonenden.  Tevens zal de capaciteit van de bestaande passantensteiger uitgebreid worden met maximaal 60 meter.Het ontwerp voor de seizoensgebonden daghoreca met een paviljoen aan de Oolderplas is opgesteld door Jansen Wuts Architecten BV en de ruimtelijke onderbouwing is door ons bureau verzorgd.Oolderhof zijaanzicht 2016
 1. Woningbouw Oude Akerweg 31 Gulpen.
  Voor de familie Dera te Gulpen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. de realisering van een nieuwbouw woning. De omgevingsvergunning is verleend.
 2. Realisatie 2e bedrijfswoning  Krekelberg Nautic Jachtbouw BV.
  In opdracht van Krekelberg Nautic Jachtbouw BV  te Herten is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de realisering van een 2e  bedrijfswoning aan de Hertenerweg 2 te Herten.  Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan. De woning wordt gebouwd op palen i.v.m. de kans op hoog water.  Het ontwerp-besluit wordt binnenkort ter inzage gelegd.
 3. Wijzigingsplan Bovensteweg 4 Kessel.
  In de gemeente Peel en Maas is voor een voormalig agrarisch bedrijf met een wijzigingsplan ex artikel 3.6. Wet ruimtelijke ordening   de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning.  In het wijzigingsplan is een landschappelijke inpassing opgenomen opgesteld door Janssen Wuts Architecten.  Het  ontwerp wijzigingsplan Bovensteweg  4 ligt momenteel  ter inzage en zal door het college van Peel en Maas worden vastgesteld.
 4. Woningbouwplan Bodestraat  te Neeritter.
  Voor de familie Hansen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. het realiseren van een nieuwe woning aan de Bodestraat. Het betreft een ruimtelijke onderbouwing in het kader van een Wabo-projectbesluit in verband met het ontbreken van een bouwtitel.    
 5.  Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. twee seniorenwoningen Grathem.
  In opdracht van Aannemersbedrijf en Bouwservice Van Heur te Baexem  is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. het bouwen/verbouwen van het voormalige Groene Kruisgebouw naar twee seniorenwoningen aan de Prinses Beatrixstraat 21 te Grathem. Het betreft een ruimtelijke onderbouwing in het kader van een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ontwerpbureau Heer & Meester uit Buggenum was verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen.
 6. Woningbouw Walbreukergraaf gemeente Roermond.
  Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing  opgesteld ten behoeve van de realisering van een vrijstaande woning.  Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan.  Martin Koldenhof van ontwerpbureau Heer &  Meester te Buggenum verzorgde het ontwerp. De procedure van het project zal begin 2017 opgestart worden.
 7. Woningbouw Drunen gemeente Heusden.
  In verband met het ontbreken van een bouwtitel is voor een particuliere opdrachtgever in Drunen een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisering van een woning.  De procedure van het project zal begin 2017 opgestart worden.
 8.  Distributie-planologische advisering ondernemers sportbranche Sittard-Geleen.
  Voor een aantal ondernemers in Sittard-Geleen zijn we betrokken bij het ingestelde beroep rechtbank Roermond tegen het besluit van de gemeente om Intersport tijdelijk te huisvesten op Gardenz in Geleen. Het beroep wordt naar verwachting begin 2017 behandeld door de rechtbank.
 9. Bestemmingsplanwijziging Kerkstraat Asenray-Roermond.
  Voor de realisatie van een vrijstaande woning is een bestemmingsplanwijziging opgesteld in opdracht van een particulier. Het bestemmingsplan zal begin 2017 in procedure worden gebracht. Het bestemmingsplan zal  op 11 mei 2017 door de gemeenteraad van Roermond vastgesteld worden.
 10. Appartementencomplex Merumerkerkweg Herten.
  Voor de Muermansgroep is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de realisering van een appartementencomplex.   De ruimtelijke onderbouwing is uitgebreid van opzet met een aantal deelonderzoeken zoals bodem, geluid en flora/fauna. De procedure van het project zal in 2017 opgestart worden.
 11. Realisering dubbelwoning aan de Rosslag Herten-Roermond.
  In samenwerking met Architecten-Bouwmeesters te Herten is een  Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan opgesteld voor de realisering van een dubbelwoning.  Aeres Milieu BV te Roermond was verantwoordelijk voor de deelonderzoeken bodem, archeologie, flora/fauna  en water.  Ons bureau heeft het ruimtelijke traject verzorgd. Het ontwerp van de woningen is modern en duurzaam van opzet. De procedure voor de  omgevingsvergunning start begin 2017.
 12. Diverse principe-verzoeken.
  Voor bedrijfsontwikkelingen in Roermond, woningbouwplannen in diverse gemeenten en horeca-projecten zijn principe-verzoeken ingediend met als doel om medewerking te krijgen voor planontwikkelingen.