Marktonderzoek

Voor individuele opdrachtgevers uit de detailhandelssector wordt onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het realiseren van nieuwe vestigingsplaatsen. Bij dergelijke haalbaarheidsonderzoeken wordt een onderbouwing geleverd voor de beslissing om in een bepaald marktgebied een vestigingsplaats te realiseren. De kwaliteit van de vestigingsplaats in met name de detailhandel is van groot belang en is als gevolg van diverse ontwikkelingen voortdurend aan verandering onderhevig.

Opdrachtgevers
Tuincentra
Bouwmarkten
Supermarktorganisaties

Ruimtelijk-economisch onderzoek

Op basis van bestemmingplannen wordt vaak de vraag gesteld wat de effecten zullen zijn van de toevoeging van nieuwe winkelruimten en/of uitbreiding van bestaande bedrijven op de detailhandel- of winkelstructuur in een bepaald gebied. De gemeente vereist in een dergelijke situatie een ruimtelijk-economisch onderzoek, toegespitst op de branche.

Branchegericht onderzoek is met name aan de orde in die branches die grootschalig en perifeer (buiten de winkelgebieden) gevestigd zijn, of zich willen vestigen. Dit zijn vooral de doe-het-zelfbranche, de woninginrichtingbranche en de tuincentra. Ook voor andere branches hebben wij effectenstudies uitgevoerd om duidelijk te maken of een winkelvestiging distributie-planologisch haalbaar is.

Ruimtelijk-economisch onderzoek kan zich ook richten op een gemeente, een deelgebied of een winkelcentrum. Naast berekening van de economische ruimte ligt het accent in dergelijke studies op de meest gewenste en haalbare branchering.

In opdracht van een aantal gemeenten is het huidige en toekomstige functioneren van winkelvoorzieningen onderzocht. Per situatie is de onderzoeksaanpak verschillend en afhankelijk van de lokale problematiek. In dit soort onderzoeken wordt een visie ontwikkeld voor de gewenste ruimtelijk-economische structuur. Voor met name kleinere kernen is onderzoek gedaan naar het vent- en standplaatsenbeleid voor de ambulante handel.

Opdrachtgevers
Diverse gemeenten
Vastgoedbedrijven

Quick-scan

Dit is een bijzondere vorm van een beperkt onderzoek afgestemd op een omzetraming en haalbaarheid van een bepaalde branche. Een korte beoordeling van de vestigingsplaats, met een globale distributieve analyse, moet leiden tot een snelle doorlichting van de marktmogelijkheden. Een marktonderzoek is veel uitgebreider. Een quick-scan kan dienen als een eerste snelle oriëntatie.

Opdrachtgevers
Diverse supermarktorganisaties
Vastgoedbedrijven